Overslaan en naar de inhoud gaan

Dit is de website van Metallon nv,
Ons postadres is Oosterzelestraat 38 9230 Wetteren
BTW BE 0423.385.303
RPR Gent, afdeling Brugge

Metallon nv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op info@ikp.be.

Verwerkingsdoeleinden
Metallon nv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen / leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de klant heeft steeds het recht om de gegevens van de toestemming in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien die noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doelen, zullen de persoonsgegevens van de klant gedeeld worden met andere vennootschappen die verwant zijn met Metallon nv  binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn of met enige andere partner van Metallon nv. Metallon nv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op gebied van boekhouding. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens De klant heeft ten allen tijde het recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbar vorm van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: - zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en / of - een email te verzenden naar het volgende email adres: info@ikp.be

Direct marketing 
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).